Privatësia e të dhënave

Politika e privatësisë

Mbrojtja e të dhënave tuaja personale është e rëndësishme për ne në List. Prandaj, ne i përpunojmë të dhënat tuaja personale ekskluzivisht brenda kuadrit të dispozitave të Rregullores së Përgjithshme për Mbrojtjen e të Dhënave (GDPR), Aktit të Mbrojtjes së të Dhënave (DSG), Aktit të Telekomunikacionit (TKG), Aktit të Tregtisë elektronike (ECG) dhe të tjera dispozitat përkatëse. Më poshtë ju informojmë se kush jemi dhe për llojin, qëllimin dhe qëllimin e përpunimit të të dhënave tuaja personale, si dhe të drejtat për të cilat ju keni të drejtën sipas ligjit për mbrojtjen e të dhënave.

Mbrojtja e të dhënave

Kush jemi ne (organi përgjegjës)

Nëse nuk përcaktohet ndryshe më poshtë, organi përgjegjës për përpunimin e të dhënave tuaja personale është List Albania Shpk.

Mbledhja dhe përpunimi i të dhënave

Ne i përpunojmë të dhënat personale që ju na jepni përmes përdorimit të faqes sonë të internetit (duke përfshirë të gjitha nënfaqet) dhe aplikacioneve ose si përdorues dhe/ose klient përmes informacionit, qoftë në kontekstin e thjesht të shfletimit, një reklame të vendosur, një pyetje apo mesazhi , një kontratë ose komunikim. Qëllimet e përpunimit përfshijnë kryesisht ofrimin e shërbimeve që mund të përdorni në www.List.al ose nëpërmjet aplikacionit List. Ne ofrojmë shërbimet e mëposhtme:

 • Ne operojmë një platformë reklamimi për pasuri të paluajtshme, makina dhe motorë, punë dhe treg.
 • Në sektorin e pasurive të paluajtshme, qëllimi i përpunimit të automatizuar të të dhënave është ofrimi i një platforme interneti në mënyrë që reklamuesit të mund t'u ofrojnë palëve të treta objekte të pasurive të paluajtshme si shtëpi, apartamente, tokë etj.
 • Në List Automjete, qëllimi i përpunimit të automatizuar të të dhënave është të sigurojë një platformë interneti në mënyrë që reklamuesit të mund t'u ofrojnë automjete dhe rimorkio me motor palëve të treta.
 • Në fushën e punësimit, qëllimi i përpunimit të automatizuar të të dhënave është të ofrojë një platformë interneti për shkëmbimin e të dhënave të aplikantëve ndërmjet punëdhënësve potencialë dhe punonjësve që kërkojnë punë.
 • Në List Market, qëllimi i përpunimit të automatizuar të të dhënave është të sigurojë një platformë interneti për shfaqjen e produkteve dhe shërbimeve të përdorura dhe të reja midis shitësve dhe palëve të interesuara.
 • Qëllime të tjera të përpunimit të të dhënave janë ofrimi, zgjidhja e problemeve dhe përmirësimi i shërbimeve tona, rekomandimet dhe personalizimi i funksioneve, produkteve dhe shërbimeve, komunikimi me ju, respektimi i dispozitave të ndryshme ligjore (p.sh. në lidhje me faturimin dhe të dhënat e kontratës), ruajtja e sigurisë, parandalimi i mashtrimit dhe përmirësimi i vazhdueshëm i shërbimeve në www.List.al ose në aplikacionet celulare.

Për çfarë i përdorim të dhënat personale?

Ne përdorim të dhëna për të operuar Platformën, për menaxhimin e përdoruesve, për të ofruar produktet dhe shërbimet, për të ruajtur dhe përmirësuar vazhdimisht sigurinë dhe për t'ju ofruar shërbime përkatëse dhe të personalizuara, komunikime reklamimi dhe marketingu. Ne gjithashtu përpunojmë të dhënat personale për t'ju ofruar shërbime mbështetëse dhe për të zbuluar, parandaluar, përmbajtur dhe hetuar aktivitete mashtruese ose të paligjshme në platformat tona.

Privatësia

Çfarë janë të dhënat personale?

Të dhënat personale janë informacione që mund të lidhen me një person fizik. Ky mund të jetë, për shembull, emri, vendbanimi, numri i telefonit, adresa e postës elektronike, adresa IP ose një kombinim i tyre, gjë që bën të mundur zbulimin se kush qëndron pas të dhënave. Përpunimi i të dhënave personale nënkupton përdorimin, grumbullimin, regjistrimin, përpilimin, ruajtjen dhe zbulimin ose kombinimin e tyre.

Mbi çfarë baze ligjore i përpunojmë të dhënat tuaja personale?

 • Masat parakontraktore, pranimi dhe përmbushja e kontratës në përputhje me Art 6 Para 1 pika b GDPR, në mënyrë që ne, për shembull, të përpunojmë kërkesën ose porosinë tuaj.
 • Pëlqimi në përputhje me Art 6 Para 1 parashikon një GDPR si pjesë e regjistrimit.
 • Masat parakontraktore, pranimi dhe përmbushja e kontratës në përputhje me Art 6 Para 1 pika b GDPR, në mënyrë që ne, për shembull, të përpunojmë kërkesën ose porosinë tuaj.
 • Detyrimi ligjor sipas Art 6 Para 1 lit c GDPR, p.sh. për të ruajtur dokumentet e porosive ose faturat (korrespondencën e biznesit).
 • Interesi legjitim sipas Art 6 Para 1 lit f GDPR, veçanërisht për marketingun dhe reklamat.

Sa kohë i ruajmë të dhënat tuaja personale?

List do t'i ruajë të dhënat tuaja personale vetëm për aq kohë sa është e nevojshme për të përmbushur qëllimet e mësipërme dhe për të ofruar shërbimet që keni kërkuar ose rezervuar, ose për qëllime të tjera të nevojshme, siç janë respektimi i detyrimeve tona ligjore, zgjidhja e mosmarrëveshjeve dhe zbatimi i pozicionit tonë ligjor/ duke mbrojtur pozicionin tonë ligjor dhe termat dhe kushtet tona të përgjithshme. Të dhënat tuaja personale do të fshihen ose bëhen anonime nëse nuk janë më të rëndësishme për qëllimet e deklaruara dhe nuk ka më detyrime për ruajtje. Faktorët e mëposhtëm zakonisht mund të ndikojnë në periudhën e ruajtjes:

 • Ekzistenca e një llogarie aktive me List, shërbime shtesë të rezervuara (me pagesë), komunikim me ne për kontratat e lidhura, etj.
 • Lloji i të dhënave gjithashtu ka ndikim në periudhën e ruajtjes. Për shembull, ne jemi të detyruar ligjërisht të mbajmë dokumentet e kontratës dhe faturat për 7 vjet.

Cilat të dhëna personale ia kalojmë kujt?

Në disa raste, ne ndajmë gjithashtu informacione personale me partnerët që përdorin informacionin për të ofruar përmbajtje ose oferta të synuara përmes shërbimeve të tyre. Nëse kompani të tjera përpunojnë të dhëna personale në emrin tonë ose së bashku me ne, kjo bëhet në bazë të garancive ose kontratave të përshtatshme. Në këtë rast, ne lidhim marrëveshje të përshtatshme për mbrojtjen e të dhënave (marrëveshje për përpunimin e porosive ose kontrata të përbashkëta të kontrolluesit) që kufizojnë aksesin në përdorimin e informacionit dhe rregullojnë detyrimet për të respektuar rregulloret në fuqi për mbrojtjen e të dhënave.

Gjykatat, autoritetet dhe palët e treta të autorizuara ligjërisht

Nëse ekziston dyshimi se është kryer një vepër penale në lidhje me përdorimin e shërbimeve List, informacioni mund t'u zbulohet autoriteteve sipas kërkesës. Ne nuk do të ndajmë, shesim ose transferojmë informacione personale në asnjë mënyrë tjetër përveç siç përshkruhet në këtë Politikë të Privatësisë. Për të respektuar një detyrim ligjor, për të zbatuar Kushtet tona të Shërbimit, për të mbrojtur një pretendim ligjor që një reklamë ose përmbajtje tjetër në sajtet ose shërbimet tona mund të shkelë të drejtat e një pale të tretë, ose për të mbrojtur të drejtat, pronën ose sigurinë e një palë e tretë, ne mund të mbledhim të dhënat personale që ua kalojnë palëve të treta. Ne gjithashtu do t'u zbulojmë të dhëna personale palëve të treta të autorizuara sipas Aktit të Tregtisë Elektronike brenda kuadrit të detyrimit ligjor dhe në masën ligjore.

Çfarë të drejtash keni si subjekt i të dhënave sipas ligjit për mbrojtjen e të dhënave?

Si subjekt i të dhënave, ju keni të drejta të ndryshme përballë Listës si personi përgjegjës. Këto të drejta shërbejnë për të garantuar transparencë në përpunimin e të dhënave personale. Si personi në fjalë, ju duhet të jeni në gjendje të informoni veten dhe gjithashtu duhet të dini nëse, si, në çfarë mënyre dhe pse ne i përpunojmë të dhënat tuaja personale.

E drejta për informacion

Si personi në fjalë, ju keni të drejtë të merrni informacion nga ne në çdo kohë për të dhënat personale të ruajtura për ju.

E drejta për korrigjim

Si subjekt i të dhënave, ju keni të drejtë të kërkoni që ne të korrigjojmë çdo të dhënë personale të pasaktë në lidhje me ju pa vonesë. Është e rëndësishme që të dhënat personale ne mendojmë për ju është i saktë dhe i përditësuar. Nëse vëreni një gabim, ju rekomandojmë që ta korrigjoni vetë në profilin tuaj të përdoruesit. Nëse nuk keni sukses, ju lutemi na kontaktoni në mënyrë që të korrigjojmë të dhënat tuaja.

E drejta për t'u fshirë (e drejta për t'u harruar)

Si personi në fjalë, ju keni të drejtë të fshini menjëherë të dhënat tuaja personale, me kusht që të mos ketë arsye për të parandaluar fshirjen. E drejta e kufizimit të përpunimit Si subjekt i të dhënave, ju keni të drejtë të kërkoni që ne, si organ përgjegjës, të kufizojmë përpunimin nëse nuk ka arsye bindëse për të bërë ndryshe. E drejta për transportueshmëri të të dhënave (transportueshmëria e të dhënave) Si personi në fjalë, ju keni të drejtë të merrni të dhënat tuaja personale që na keni dhënë në një format të strukturuar, të zakonshëm dhe të lexueshëm nga makina. Ju gjithashtu keni të drejtën që ne t'ia transmetojmë këto të dhëna një personi tjetër përgjegjës, me kusht që përpunimi të bazohet në pëlqimin në përputhje me Artin. 6 Para. 1 Shkronja a) GDPR ose Art. 9 Para. 2 Shkronja a) GDPR ose në një kontratë në përputhje me Art. 6 Para. 1 Shkronja b) GDPR dhe përpunimi kryhet duke përdorur procedura të automatizuara, përveç rasteve kur përpunimi është i nevojshëm për kryerjen e një detyre që është në interes publik ose në ushtrimin e autoritetit zyrtar që i është transferuar personit përgjegjës.

E drejta për të kundërshtuar

Nëse përpunimi bazohet në pëlqimin, ju si subjekt i të dhënave keni të drejtë të tërhiqni pëlqimin tuaj në çdo kohë. Si rezultat, ne nuk lejohemi më të përpunojmë të dhënat tuaja nëse nuk ka një bazë tjetër ligjore për përpunim të ligjshëm. Një revokim i tillë nuk cenon ligjshmërinë e përpunimit të kryer në bazë të pëlqimit deri në revokim. Për sa kohë që ne përpunojmë të dhënat tuaja personale për të operuar reklamat e drejtpërdrejta, ju si subjekt i të dhënave keni të drejtë të kundërshtoni në çdo kohë përpunimin e të dhënave personale për qëllime të një reklamimi të tillë; në këtë rast nuk ka peshim interesash.

Mjetet e analizës së përdorur

Ne përdorim mjete analitike për të mbledhur informacion rreth mënyrës se si përdoren Shërbimet tona. Për shembull, ne matim numrin e vizitorëve, cilat faqe janë vizituar, sa zgjat një vizitë dhe të ngjashme. Statistikat rreth përdoruesve dhe trafikut përdoren në formë të përmbledhur, kështu që statistikat nuk përmbajnë asnjë informacion që mund të lidhet me ju si një person i identifikuar. Megjithatë, informacioni në lidhje me përdorimin e produkteve është i lidhur me informacionin personal në kontekste të caktuara në mënyrë që t'ju ofrojë shërbim të mirë ndaj klientit dhe komunikim të synuar. Adresat IP dhe të dhënat e vendndodhjes përdoren për të gjeneruar statistika bazuar në kriteret gjeografike.

E veçantë për privatësinë e fëmijëve

List nuk dëshiron të përpunojë të dhëna personale të personave nën moshën 14 vjeç. Nëse personat nën moshën 14 vjeç megjithatë na kanë vënë në dispozicion të dhënat personale, ne do t'i fshijmë të dhënat sapo të marrim dijeni për këtë.

Ndryshimet në Politikën e Privatësisë

Ne do të përditësojmë periodikisht këtë Politikë të Privatësisë së Listës për të pasqyruar ndryshimet në produktet dhe shërbimet tona. Nëse përditësojmë politikën e privatësisë, politika e re do të postohet në faqen e internetit dhe aplikacionin përpara ndryshimit. Ne do t'ju njoftojmë për ndryshimet në shërbimet e prekura.

Cookies

Çfarë është një cookie?

Cookies janë skedarë të vegjël teksti që mundësojnë njohjen e përdoruesit dhe analizimin e përdorimit të tij të faqes sonë të internetit. Ne përdorim cookie në faqen tonë të internetit për ta bërë atë më miqësore për përdoruesit dhe për të qenë në gjendje t'ju ofrojmë juve, përdoruesit, përmbajtje të personalizuar. Cookies kërkohen pjesërisht për përdorimin e faqes sonë të internetit.

Pse List përdor cookie?

Ne përdorim cookies për t'ju ofruar informacion përkatës kur vizitoni faqen tonë të internetit ose përdorni shërbimet tona. Ne gjithashtu përdorim cookie për të thjeshtuar dhe përmirësuar shërbimet tona dhe për të matur trafikun e të dhënave dhe për të krijuar statistika. Përveç kësaj, ne mund të përdorim gjithashtu cookie-t e palëve të treta për të matur dhe analizuar trafikun dhe sjelljen e vizitorëve në faqet tona të internetit, për të krijuar grupe të synuara për qëllime marketingu ose për të përmirësuar funksionalitetin e Shërbimeve.

Llojet e Cookies

Ekzistojnë lloje të ndryshme të cookies që mund të klasifikohen në mënyra të ndryshme.

 1. Pas skadimit (vlefshmëria)
  • Cookies kalimtare (cookie sesioni) - përmbajnë vetëm të dhëna nga vizita juaj aktuale. Kur i jepni fund vetullës seri, këto cookie do të fshihen nga pajisja juaj. Për shembull, nëse mbyllni të gjitha dritaret e hapura të shfletuesit ose fikni plotësisht pajisjen, kukit e bazuara në sesion fshihen automatikisht.
  • Cookie të vazhdueshme - Këto cookie fshihen automatikisht pas një periudhe të caktuar kohe, e cila mund të ndryshojë në varësi të cookie-t. Ju mund t'i fshini kukit në cilësimet e shfletuesit tuaj në çdo kohë (shih "Menaxhimi i kukit nëpërmjet shfletuesit të internetit" ).
 2. Nga krijuesi i cookie-t
  • Cookies të palës së parë – Këto vendosen drejtpërdrejt nga vetë List. Kjo na lejon të sigurohemi që faqja e internetit të funksionojë siç duhet dhe t'ju ofrojë përvojën më të mirë të mundshme si përdorues.
  • Cookies nga palët e treta – Këto nuk vendosen nga List, por nga një ofrues tjetër. Ofruesi i palëve të treta, zakonisht një reklamues, mund të përdorë skedarë të tillë për të gjurmuar vizitat e një përdoruesi në të gjitha faqet në të cilat shfaqen reklamat e palëve të treta, p.sh. gjithashtu në faqet e List. Faqja e internetit që po vizitoni aktualisht nuk ka asnjë kontroll mbi ofruesit e palëve të treta ose mbi cookie-t e tyre; ato gjithashtu ndryshojnë - në varësi të vendosjes së mediave reklamuese. Disa shfletues ju lejojnë të bllokoni në mënyrë specifike cookie-t e palëve të treta.
  • Përveç kësaj, ne përdorim skedarë të palëve të treta për të matur dhe analizuar trafikun dhe përdorimin e faqeve tona të internetit, për të kuptuar sjelljen e surfimit, për të krijuar grupe të synuara për qëllime marketingu, për të thjeshtuar menaxhimin e reklamave dhe për të përmirësuar funksionalitetin e faqeve tona të internetit dhe shërbimeve.

 3. Sipas qëllimit
  • Cookies funksionaliteti - Këto cookie janë të nevojshme për t'ju mundësuar të përfitoni plotësisht nga produktet tona dhe funksionalitetet e tyre. Kjo mund të jetë, për shembull, ruajtja e të dhënave tuaja në fushat e formularit (që të mos keni nevojë t'i plotësoni ato disa herë) ose ruajtja e vendndodhjes suaj gjeografike ose ruajtja e cilësimeve të përdoruesit. Informacioni i mbledhur nga cookie-t e funksionalitetit lidhet vetëm me uebsajtin e vizituar, por nuk mblidhet asnjë informacion në lidhje me shfletimin e faqeve të tjera të internetit. Refuzimi i këtyre cookies mund të rezultojë që gamën e plotë të funksioneve të mos jenë të disponueshme për ju.
  • Kukitë e performancës ose të analizës së ueb-it – Këto cookie mbledhin informacion në lidhje me zakonet e përdorimit të vizitorëve në një faqe interneti ose aplikacioni në mënyrë anonime, dmth pa qenë e mundur të nxirren përfundime për përdoruesin individual. Një informacion i tillë mund të jetë, për shembull, në cilën orë ndodhin shumica e akseseve ose cilat (nën)faqe vizitohen më shpesh. Ky informacion përmblidhet dhe vlerësohet duke përdorur veglat e performancës ose analizës së uebit me qëllim të marrjes së njohurive mbi përdorimin, funksionalitetin dhe lehtësinë e përdorimit të faqeve të internetit ose aplikacioneve dhe për të qenë në gjendje t'i zhvillojnë ato vazhdimisht. Rrjedhimisht, këto cookie janë të rëndësishme për përmirësimin e cilësisë së produkteve tona. Për më tepër, cookie të tilla përdoren për të analizuar numrin e vizitave ose shikimet e faqeve dhe tregues të tjerë për performancën e faqeve të internetit ose aplikacioneve ose përmbajtjeve të caktuara (p.sh. reklamat).
  • Marketing/reklamim – Këto cookie përdoren për të nxjerrë përfundime në lidhje me interesat dhe nevojat e përdoruesve bazuar në një analizë të sjelljes së tyre në surfing dhe për të qenë në gjendje të segmentojnë përdoruesit me interesa dhe nevoja të njëjta ose të ngjashme (grupet e synuara). Bazuar në këtë, reklamimi mund të luhet në një mënyrë të synuar për përdoruesit e caktuar për një grup specifik të synuar (targeting). Kjo zakonisht bëhet duke përdorur mjete të ofruara nga ofruesit e shërbimeve speciale (p.sh. serveri i reklamave për marketingun e hapësirës së reklamave në internet; platforma e menaxhimit të të dhënave për menaxhimin e të dhënave të përdoruesit). Përveç kësaj, këto cookie përdoren për të kontrolluar shpeshtësinë e reklamave (veçanërisht për t'i kufizuar ato) dhe për të matur efektivitetin dhe efikasitetin e fushatave. Cookies nga ofruesit e palëve të treta mund të përdoren gjithashtu këtu nëpërmjet rrjeteve të reklamave, të cilat ata i përdorin në lidhje me shërbimet e tyre. Cookie të tilla përcaktojnë nëse përdoruesi ka vizituar një faqe interneti dhe ia transmeton këtë informacion palës së tretë, ku ato mund të lidhen me funksionalitetet e ofruara nga organizata të tjera. Për më tepër, cookies speciale të targetimit mundësojnë shpërndarjen e reklamave tek përdoruesit e rrjeteve sociale. dmth. Kukit e mediave sociale - Shtojcat e mediave sociale janë të integruara në faqet e Listës në mënyrë që të jenë në gjendje të rekomandojnë dhe shpërndajnë reklama në rrjetet sociale si Facebook, Twitter, Google+. Ne përdorim një proces me dy faza për këtë. Të dhënat transferohen te palët e treta vetëm kur ju si përdorues klikoni në një nga ikonat e shfaqura në shiritin e mediave sociale. List nuk ka asnjë ndikim në cookies të vendosura nga Facebook, Twitter, Google+ etj., dhe as List nuk ka qasje në to.

Aksesi në të Dhëna dhe Siguria e tyre

Vetëm punonjësit e përfshirë në trajtim dhe proces kanë akses në të dhënat e zbuluara ose të grumbulluara përmes përdorimit të shërbimeve të ofruara. Këta persona janë subjekt i një detyrimi konfidencialiteti. Të dhënat mbrohen nga aksesi i paautorizuar, ndër të tjera, nga transmetimi i koduar, ruajtja e koduar, koncepti i autorizimit të roleve, koncepti i rezervimit të të dhënave dhe masat fizike të mbrojtjes për serverët, me ofruesin tonë të shërbimit të certifikuar me ISO 9001 dhe ISO 27001. Ne po rishikojmë vazhdimisht masat tona të sigurisë dhe po i përshtatim ato për të pasqyruar përparimin dhe zhvillimin teknologjik.

Kryefaqja

Kërko

Listim i ri

Mesazhe

Kyçuni