Kushtet e përdorimit

Kushtet e përdorimit dhe mbrojtja e të dhënave

Duke përdorur List, ju pajtoheni plotësisht me kushtet e mëposhtme.

Kërkesat personale/ligjore për përdorimin e shërbimit të internetit

Përdorimi i shërbimit të internetit të List lejohet vetëm për personat fizikë ligjërisht kompetentë (të pakufizuar). Përdorimi nga personat juridikë rregullohet nga ligji (në lidhje me fuqinë e përfaqësimit). List ka të drejtë të përjashtojë njerëzit nga përdorimi i shërbimit të internetit pa dhënë arsye.

Oferta në List

Përdorimi i shërbimit të internetit të List lejohet vetëm për personat fizikë Përmbajtja e shfaqur në List nuk mund të kopjohet, redaktohet, shpërndahet, publikohet ose vihet në dispozicion të publikut (publikim online) ose përdoret në ndonjë mënyrë tjetër pa pëlqimin paraprak të mbajtësit të të drejtave. Kjo vlen edhe për kopjimin nga teknologjitë e motorit të kërkimit "robot/crawler" ose mekanizma të tjerë automatikë. List është një platformë reklamimi në të cilën personat fizikë dhe juridikë mund të postojnë reklama ose profile të aplikantëve ose të ngjashme. mund të publikohen, me kusht që përmbajtja e tyre të mos shkelë rregulloret ligjore, termat dhe kushtet tona ose udhëzimet e reklamimit të List. Informacioni/ofertat/reklamat që mund të thirren përmes portalit të reklamave përgjithësisht ofrohen nga palë të treta dhe në asnjë rast nuk përfaqësojnë oferta detyruese nga List. Shërbimi i ofruar kuptohet si një platformë reklamimi, pra përdoruesit vendosin reklamat e tyre ose, nëse janë të interesuar, kontaktojnë dhe njëri-tjetrin mund të lidhin kontrata. Çdo kontratë lidhet ekskluzivisht ndërmjet klientit përkatës reklamues dhe palës së interesuar. Në këtë kuptim, List nuk është as përfaqësues, as agjent, as ndërmjetës apo ndërmjetës i një klienti. Të gjitha ofertat në listë nuk janë të detyrueshme. Gabimet në hyrje, gabimet për shkak të përpunimit të automatizuar të të dhënave dhe gabimet janë të rezervuara shprehimisht. Të gjitha kontratat ose transaksionet ligjore me palët e treta që lidhni ose vendosni nëpërmjet platformës sonë janë vetëm midis jush dhe palës së tretë. Prandaj, List nuk merr përsipër asnjë përgjegjësi për produktet, shërbimet, , ose për dëmet që rrjedhin nga këto marrëdhënie kontraktuale, ose në lidhje me lidhjen ose moslidhjen e një kontrate. Prandaj, të gjitha pretendimet e çfarëdo lloji që rezultojnë nga lidhja ose moslidhja e një kontrate midis përdoruesve të shërbimit të internetit nuk duhet të bëhen nga përdoruesit, por gjithmonë drejtpërsëdrejti tek pala e tretë përkatëse, partneri kontraktor dhe të zbatohen ligjërisht. List nuk është përgjegjëse për një rezultat specifik ose për zbatueshmërinë e një kontrate të lidhur nëpërmjet platformës reklamuese. List nuk është përgjegjëse për saktësinë e të dhënave të identitetit të përdoruesve dhe reklamuesve ose aksesueshmërinë e një reklamuesi nëpërmjet informacionit të dhënë. Çdo përdorues duhet të vërtetohet për identitetin e partnerit të tij kontraktual. List gjithashtu nuk është përgjegjëse për produktet e ofruara dhe të tregtuara në platformën e reklamave, as për arsye garancie, kompensimi për dëmet, as për përgjegjësi apo garanci për produktin. Reklamuesi është përgjegjës për korrektësinë e informacionit në reklamën e tij. List nuk është në asnjë rrethanë përgjegjëse për ndonjë dëm që përdoruesi pëson si rezultat i besimit në informacionin për të cilin ai ka marrë nga një përdorues nëpërmjet përdorimit të List.

Shërbimet/Ofertat e Partnerëve

Në disa kategori, List ofron mundësinë për të blerë ose kërkuar artikuj/shërbime direkt nga ofruesi përkatës (p.sh. donacione, prona për pushime, konkurse dhe promovime, shërbim sigurimi, ekstrakt nga regjistri i tokës, etj.)

Siguria

List përpiqet të ofrojë shërbimet e saj sa më me reputacion dhe miqësore me konsumatorin dhe për këtë arsye u kërkon përdoruesve të informojnë Listën për të gjitha incidentet që tregojnë se një përdorues tjetër po përdor platformën në mënyrë abuzive, të paligjshme ose në dëm të palëve të treta. List do të ndjekë një informacion të tillë dhe, nëse është e nevojshme, do të bllokojë përdoruesit ose do të fshijë reklamat dhe/ose do të informojë autoritetin/autoritetet e tjera kompetente (shih gjithashtu pikën 3.2 të Termave dhe Kushteve të Përgjithshme). Ekziston një mundësi direkt në reklamë për të raportuar përmbajtje të dyshimtë ose të paligjshme të reklamës. Nëse raportoni përmbajtje të paligjshme, ju sduhet të deklaroni sa më saktë bazën ligjore si dhe emrin dhe adresën tuaj për të thjeshtuar kërkimin. List do të injorojë këshillat anonime. Në rast se klientët raportojnë shkelje të rregullave në List, List nuk është i detyruar të hulumtojë faktet në detaje. Vendimi përfundimtar nëse do të vendosësh një reklamë jashtë linje ose do të bllokosh një përdorues, etj. , i takon List. Klientit i ndalohet rreptësisht përdorimi i pahijshëm i të gjitha informacioneve dhe të dhënave të disponueshme në List. Keqpërdorimi përfshin, në veçanti, përdorimin e informacionit dhe të dhënave të disponueshme për qëllime komerciale, ose përdorimin e këtyre të dhënave dhe informacionit në faqet e internetit ose publikimet e tjera, si dhe për dërgimin e informacionit të pakërkuar, p.sh. me e-mail ose SMS, për qëllime të reklamimit të drejtpërdrejtë, anketave, hulumtimit të tregut dhe opinionit pa koordinimin e duhur me Listën ose të shikuar si një transmetim me shumicë.

Dorëzimi i emaileve/referimeve/etj.

List ka të drejtë, por nuk është e detyruar, qoftë për arsye ligjore, qoftë për arsye sigurie apo konkurrence, të mos dorëzojë pyetje/aplikacione etj. pa konsultim paraprak me përdoruesin/ reklamuesin. Kjo vlen për mesazhet me qëllim të dukshëm për të dëmtuar reklamuesin në mënyrë mashtruese, por edhe për mesazhet që shkelin ndalesat ligjore apo rregullatore, abuzive, në kundërshtim me moralin e mirë. Për këtë qëllim, e-mail-et mund të shikohen sipas List. Përdoruesi jep pëlqimin e tij të shprehur për këtë masë.

Ballafaqimi me Përdorues të tjerë

Përdoruesit e shërbimit të internetit të List marrin përsipër të mos kryejnë asnjë aktivitet që çon në dëmtimin e palëve të treta ose dëmton Listën. Ndalohen reklamat dhe postimet e pakërkuara (marketing direkt agresiv nëpërmjet postës elektronike ose telefonit), fyerjet, përmbajtjet politike, shkeljet e moralit ose çdo përdorim i platformës për të transmetuar akte të dënueshme penalisht ose për të dëmtuar qëllimisht përdorues të tjerë të internetit.

Të ndryshme

Nuk mund të garantohet që shërbimi i internetit është i pajtueshëm me pajisjet teknike të përdoruesit. Veprimet që shkelin sigurinë e rrjetit ose të sistemit ose që synojnë ta bëjnë këtë (p.sh. futja e një virusi ose kali trojan) janë të ndaluara dhe do të ndiqen penalisht sipas ligjit civil dhe penal.

Mbrojtja e të dhënave

List përdor softuer për të analizuar përdorimin e platformës sonë. Kjo vlerëson përdorimin e shërbimit të internetit dhe ofron njohuri të vlefshme për nevojat e përdoruesit. Këto gjetje ndihmojnë për të përmirësuar më tej cilësinë e ofertës së List. Të ashtuquajturat cookies përdoren gjithashtu në këtë kontekst. Cookies janë skedarë teksti që ruhen në kompjuterin e vizitorit të platformës. Ato mundësojnë që një përdorues të njihet kur ata vizitojnë platformën përsëri. Kjo i mundëson List të kryejë vlerësimin e përdorimit të përshkruar më sipër. Për më tepër, cookie-t e palëve të treta përdoren për ofruesit aktivë të shërbimeve të List dhe partnerët reklamues. Këto skedarë teksti mundësojnë që një përdorues të njihet në mënyrë anonime, për shembull në rrjetin e reklamimit/analizës së partnerit. Cookies në përgjithësi mund të refuzohen ose fshihen nga cilësimet e duhura të shfletuesit. Megjithatë, në këtë rast, është e mundur që jo të gjitha funksionet e shërbimit tonë të internetit mund të përdoren plotësisht. Përveç kësaj, disa të dhëna teknike, duke përfshirë adresën IP të një përdoruesi, mblidhen dhe ruhen nga softueri i përdorur. Sidoqoftë, në asnjë rrethanë nuk identifikohen personat që qëndrojnë pas këtyre të dhënave ose nuk mblidhen të dhëna personale. Këto të dhëna gjithashtu nuk janë të lidhura me asnjë të dhënë tjetër personale që përdoruesit mund të kenë dhënë. Duke përdorur këtë shërbim të internetit, ju pranoni procedurën e përshkruar më sipër për të analizuar përdorimin e platformës. Ju do të merrni rregullisht informacion në lidhje me ofertat, lajmet dhe sugjerimet e produkteve me e-mail nëpërmjet buletinit të List. Për këtë ne përdorim të dhënat e dhëna gjatë regjistrimit (si emri, adresa e postës elektronike). Ju mund të çabonoheni nga Email Buletin i List në çdo kohë duke klikuar "Çregjistrohu nga Emailet" direkt në Email.

Kryefaqja

Kërko

Listim i ri

Mesazhe

Kyçuni